Girls’ Varsity Softball Game

Delaney Johnson, Staff Writer